privacy

الف) مقررات عمومی:
• رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
• عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
• خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
• همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
 • اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.)


ب) مقررات آموزشی:
• همراه داشتن قبض یا برگه شرکت در دوره که در پایان فرآیند ثبت نام در دوره به شما داده میشود .
• عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم
    تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد.
• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.)
    تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می شود.
    توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.
• حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.


شرایط قبولی در هر ترم:
 1- کسب حداقل نمره میانگین 60 از 100 در امتحان کتبی
2- کسب حداقل نمره 75 از 100 در امتحان عملی
  تبصره : در بعضی از رشته ها این شرایط متفاوت است و باید قبل از آزمون استاندارد آموزشی آن کاملا مطالعه شود . ( شرح تمامی استاندارد های آموزشی در سایت موجود است (قسمت مشاهده دوره ها))

ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه:
• تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 20% مسترد می گردد.
• تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) دانشجویان می توانند شهریه پرداختی را به نام خود یا بستگان درجه یک، جهت استفاده در ترمهای بعد رزرو نمایند.
• پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد.
• جهت استرداد شهریه، قبض نامنویسی یا رسید بانکی نسخه پرداخت کننده و کارت شناسایی عکس دار همراه داشته باشید.

حداکثر تا یک هفته پس از ثبت نام اینترنتی رسید خود را به آموزشگاه تحویل دهید .

Login