ارزيابي بيان پروتئين نو تركيب در باكتري اشريشياكلي (Ecoli) شايستگي است از حوزه فناوري زيستي كه كشت باكتري، خالص سازي پروتئين، انجام الكتروفورز پروتئين، تاييد پروتئين بدست آمده از طريق وسترن بلاتينگ را در بر داشته و با مشاغل حوزه تحقيقاتي بيوتكنولوژي و دارو سازي در ارتباط مي باشد. 

منتشرشده در دوره های آموزشی

Login