استرتژي بكارگيري نانوبيوتكنولوژي شايستگي از حوزه بيوتكنولوژي و نانو تكنولوژي است كه شامل كارهايي از قبيل بكارگيري فناوري نانو در زيست فناوري، انتخاب و تهيه وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي در نانوفناوري، روش هاي توليد نانو ذرات در مقياس آزمايشگاهي، استفاده از نانو ذرات در زيست فناوري، استفاده از دستكاري مولكول ها با قوانين خودتجمعي، خودآرايي در ساختارهاي زيستي، استفاده از نانوماشين هاي زيستي، بكارگيري رعايت ضوابط ايمني و بهداشت در آزمايشگاه مي باشد. كاربرد اين استاندارد در حوزه تحقيقاتي علوم زيستي بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و داروسازي و ... است. 

منتشرشده در دوره های آموزشی

Login